شرايط استخدام

1- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
2-شرکت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه کار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
3-پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
4-بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5-پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شرکت مبلغ سفته دريافت مي ‌گردد.
6-مدرک تحصيلي به هيچ عنوان در اختيار شرکتهاي پيمانکار ي و يا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختيار اين مشاور مي‌باشد .

فرم استخدام تست

1 + 3 = ?

سلطــــــــــــــــــان تجــــــــــــــــــــارت