ترخیص کالا از گمرک بازرگان چگونه انجام می شود؟

ترخیص کالا از گمرک بازرگان چگونه انجام می شود؟