ترخیص پارچه جین (دنیم) از گمرک

ترخیص پارچه جین (دنیم) از گمرک