ترخیص دستگاه قطعه شور از گمرک

ترخیص دستگاه قطعه شور از گمرک