ترخیص حسگر دمای مایع خنک کننده خودرو از گمرک

ترخیص حسگر دمای مایع خنک کننده خودرو از گمرک