ترخیص حسگر جعبه دنده خودکار از گمرک

ترخیص حسگر جعبه دنده خودکار از گمرک